Hóa chất cơ bản, thiết bị xi mạ

Basic chemical, plating equipment

Sản phẩm Hóa chất cơ bản, thiết bị xi mạ

ZnCl₂

ZnCl₂

Dùng cho mạ kẽm

KCl

KCl

Dùng cho mạ kẽm kali

ZnO

ZnO

Dùng cho mạ kẽm kiềm

NH₄Cl

NH₄Cl

Dùng cho mạ kẽm amon

HCl

HCl

Tẩy gỉ

SnSO₄

SnSO₄

Dùng cho mạ thiếc

CrO₃

CrO₃

Dùng cho mạ crôm

H₃PO₄

H₃PO₄

Dùng cho đánh bóng điện hóa

H₂SO₄

H₂SO₄

Tinh khiết nồng độ >98%

HNO₃

HNO₃

Tinh khiết nồng độ 68%