Chống ố cho mạ thiếc

Sản phẩm Chống ố cho mạ thiếc

Tin Neutralizer

Bao gói: 25 Kg/bao

Nhà cung cấp: KEMIA – SINGAPORE

 

Mô tả sản phẩm:

  • Thụ động lớp mạ thiếc, tạo màng bảo vệ chống ố.

Stannolume Post Dip

Bao gói: 30 Lít/can

Nhà cung cấp: GROWEL – INDIA

 

Mô tả sản phẩm:

  • Quy trình thụ động không sử dụng crom. Nó có tác dụng thụ động và bảo vệ lớp mạ thiếc trong suốt quá trình sản xuất sau đó.