Xử lý bề mặt đồng

Sản phẩm Xử lý bề mặt đồng

Copper Anti-Tarnish

Bao gói: 25 Lít/can

Nhà cung cấp : KEMIA – SINGAPORE

 

Mô tả sản phẩm :

  • Chống ố bề mặt đồng, đồng thau và đồng thiếc.

COPPER POLISH II

Bao gói: 25 Lít/can

Nhà cung cấp : KEMIA – SINGAPORE

 

Mô tả sản phẩm :

  • Đánh bóng hóa học cho đồng, đồng thau và đồng thiếc.