Xử lý bề mặt trước khi sơn bột

Sản phẩm Xử lý bề mặt trước khi sơn bột

HCH Cleaner 3058 R

HCH Cleaner 3058 R

Bao gói: 25 Lit

Tẩy dầu nhiệt độ thấp cho nano coating

HCH Cleaner 3058 R

HCH Cleaner 3058 R

Bao gói: 25 lit / can

Nhà cung cấp : KEMIA – SINGAPORE

 

Mô tả sản phẩm: 

  • Tẩy dầu nhiệt độ thấp cho phốt phát