icon icon icon

Chất tẩy rửa chống rỉ VpCI®

Chất tẩy rửa chống rỉ VpCI®

ElectriCorr® VpCI®-248 Chất tẩy rửa chống rỉ cho thiết bị điện tử

Chất tẩy rửa và chống rỉ cho đa kim loại, thiết bị điện tử. Không bắt lửa.

ElectriCorr® VpCI®-238 Chất tẩy rửa chống rỉ cho thiết bị điện tử

Chất tẩy rửa và chống rỉ cho thiết bị điện tử

VpCI®-432 Chất tẩy sơn

Chất tẩy sơn, bóc sơn.

VpCI®-423 Gel tẩy rỉ hữu cơ

Gel tẩy rỉ hữu cơ 

VpCI®-422 Chất tẩy rỉ phân hủy sinh học

Chất tẩy và chống rỉ sét - phân hủy sinh học

VpCI®-419 Chất tẩy dầu mỡ công nghiệp

Chất tẩy dầu mỡ chống rỉ đậm đặc

VpCI®-414 Chất tẩy rửa

Chất tẩy dầu mỡ đậm đặc

VpCI®-416 Chất tẩy rửa chống rỉ đậm đặc

Chất tẩy dầu mỡ chống rỉ đậm đặc