icon icon icon

Chống rỉ cho thiết bị, linh kiện điện tử

ElectriCorr® VpCI®-238 Chất tẩy rửa chống rỉ cho thiết bị điện tử

Chất tẩy rửa và chống rỉ cho thiết bị điện tử

ElectriCorr® VpCI®-248 Chất tẩy rửa chống rỉ cho thiết bị điện tử

Chất tẩy rửa và chống rỉ cho đa kim loại, thiết bị điện tử. Không bắt lửa.

VpCI®-126 Túi chống rỉ

Túi chống rỉ VpCI® công nghệ cao. Được cấp bằng sáng chế trên toàn thế giới.

VpCI®-125 Túi và màng phim chống tĩnh điện, bảo vệ chống rỉ

Túi và màng phim chống tĩnh điện, bảo vệ chống rỉ

VpCI®-126 Màng phim chống rỉ

Màng và túi chống rỉ VpCI® công nghệ cao. Được cấp bằng sáng chế trên toàn thế giới.