icon icon icon

Bao bì chống rỉ

VpCI®-125 Túi và màng phim chống tĩnh điện, bảo vệ chống rỉ

Túi và màng phim chống tĩnh điện, bảo vệ chống rỉ

VpCI®-126 Túi chống rỉ

Túi chống rỉ VpCI® công nghệ cao. Được cấp bằng sáng chế trên toàn thế giới.

MilCorr® VpCI® - Màng co chống rỉ

Màng co chống rỉ hàng đầu thế giới.

VpCI®-126 Màng phim chống rỉ

Màng và túi chống rỉ VpCI® công nghệ cao. Được cấp bằng sáng chế trên toàn thế giới.